Etusivu

Laivalista

Tulo satamaan

Kulkuluvat

Satamat

Palvelut

Taksat

Satamakäsikirja

Sää

Laskutus- ja yhteystiedot

Yritykset

Press

Satamatoimisto:

Puhelin
+358-(0)19-2203 803

Faksi
+358-(0)19-2203 802

Sähköposti
port@hanko.fi

 

Etsi
Taksat

Hangon Satama Oy:n maksut

Hinnasto on satamajohtokunnan hyväksymä 17.09.2013 ja voimassa 01.01.2014 alkaen. Hinnasto on saatavana myös Hangon Sataman satamatoimistosta.

Tavaramaksut
Alusmaksut
Jätehuoltomaksut
Kiinnitysmaksut
Nosturimaksut
Varasto-, kenttä- ja konttivuokrat
Suuryksiköiden kunnonkuvaus
Vaarallisten aineiden säilytysmaksut
Muut osto- ja välityspalvelut
Erikoiskuljetuslastien satamamaksut ja määräykset
Sähkömaksut
Vesimaksut
Kokoushuoneen käyttömaksut

TAVARAMAKSUT

Yleiset perusteet

1 §
Tavaramaksu veloitetaan tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse Hangon sataman kautta kuljetettavasta tavarasta.

2 §
Maksun on velvollinen suorittamaan tavaran kotimainen haltija, aluksen asiamies tai varustamo tai tavarasta kuljetuksen aikana vastaava, jollei toisin ole erikseen sovittu. Maksuvelvollisen on annettava satamalaitokselle maksun veloittamista varten tarvittavat tiedot.

3 §
Tavaramaksu veloitetaan bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin ilmoitettu.

4 §
Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:
a. takavarikoitu tavara,
b. matkustajien matka- ja muuttotavarat, diplomaattitavarat,
c. hätäsatamassa korjattavana olevasta aluksesta puretut tavarat, jotka lastataan siihen takaisin, mikäli tämä toimenpide tapahtuu yhden vuoden kuluessa tavaran purkaamisesta,
d. aluksen omaan käyttöön hankitut tarvikkeet ja muona
e. kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi, ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita.

TAVARAMAKSUTAKSAT

 

TUONTI
€/tonni

VIENTI
€/tonni

YLEISMAKSU

2,83

2,83

YLEISMAKSUSTA POIKKEAVAT:

Transito autot

4,71

4,71

Rauta, teräs, kivi, epäjalot metallit (ei teokset) Tullitariffin HS-nimikkeistö: 72 ( ei 72.04), 73.01-07, 74.01-12 (ei 74.04), 75.01-02, 75.04-07, 76.01, 76.03-09, 78.01, 78.03-05, 79.01, 79.03-06, 80.01, 80.03-06

1,87

1,87

Sahaamaton ja sahattu puutavara

0,75 m3

0,75 m3

Selluloosa, puuhioke, jätepaperi, paperi, paperituotteet, pahvi, vaneri, muut puuraaka-ainelevyt (MKH:n nimikkeet 20-24)

1,13

1,13

Autot (max 18,45 €/kpl)

9,59

9,59

Joukkotavaraliikenne (suuryksiköimätön)

0,93

0,93

Viivästyskorko, jonka peruste lasketaan korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti.

Satamamaksut perustuvat lakiin kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).

Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain mukaan verollista ja/tai viranomaisten antama päätös niin edellyttää. Mikäli arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus tulee muuttuvan tulkinnan johdosta takautuvasti, edellytämme satamalaitoksen palveluiden käyttäjän toimivan arvonlisäverolain 180 §:n mukaisesti.

« sivun alkuun

ALUSMAKSUT

1 §
YLEISET PERUSTEET

Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Hangon kaupungin satama-alueelle veloitetaan alusmaksu tämän taksan mukaisesti.

1. Silloin kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta.

2. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta.

3. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.

4. Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 14 vuorokautta satama-alueella.

5. Erityisestä syystä voidaan alusmaksu alentaa tai alus vapauttaa kokonaan alusmaksun maksamisesta.

6. Aluksista, jotka pitävät Hangon satamaa tukikohtanaan (troolarit, hinaajat, vesibussit, kotimaan matkustaja-alukset ym.) veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn laituritaksan mukaisesti.

7. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen hyväksytyn jätehuoltotaksan mukaan.

2 §
LASTIALUKSET

Lastialuksesta veloitetaan 0,36 €/nt.
Vähin maksu on kuitenkin 195,00 €.
Lastiponttooneilta, joilla on lastia vain kannella, veloitetaan puolet yllä mainitusta maksusta.

3 §
MATKUSTAJA-ALUKSET

1. Matkustaja-aluksesta ja yhdistetystä rahti- ja matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia, veloitetaan maksu kuten lastialuksista on määrätty.

2. Matkustaja-alukselle, joka julkistetun aikataulun mukaan ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kolmen kuukauden aikana ylläpitää säännöllistä liikennettä, annetaan 40 %:n alennus. Lisäksi edellytyksenä on, että aluksen polttoöljyn rikkipitoisuus ei ylitä yhtä painoprosenttia Suomen aluevesillä liikuttaessa. Jos aluksen käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus ylittää yhden painoprosentin, on alennus 20 %

Vähin maksu on 117,73 €.

3. Risteilyliikenteen aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna. Jos alus jää redille, on alennus 75 %.

Vähin maksu on kuitenkin 159,78 €.

4 §
MATKUSTAJAMAKSUT

Ulkomaanliikenteesä olevalta matkustajia kuljettavalta alukselta veloitetaan saapuvasta ja lähtevästä matkustajasta matkustajamaksua 1,72 €.

Mikäli alus jää satamaan tilapäisesti asuntokäyttöön, veloitetaan matkustajasta 1,72 € alkavalta vuorokaudelta.

Matkustajaterminaali on auki alusten vahvistettujen aikataulujen mukaisesti. Muuna aikana tehtävä työ on ylityötä, josta veloitetaan erikseen.

Maksua ei veloiteta
1. Alle 12-vuotiaista lapsista
2. Kuorma- ja linja-autojen kuljettajista
3. Henkilöistä, jotka viranomaisten määrääminä ovat aluksella tarkastaakseen tai valvoakseen sen laitteiden toimintaa
4. Aluksen miehistöstä tai vastaavista, joiden matka liittyy toimen hoitamiseen.

Hangon Satama voi poiketa matkustajamaksusta painavin liiketaloudellisin perustein.

5 §
HINAAJAT

Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti:

alle 15 m pitkät 49,06 €
15-30 m pitkät 93,99 €
yli 30 m pitkät 119,14 €

Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen 29 §:n 2 kohdassa tarkoitettu hinaaja-proomu- yhdistelmä, suoritetaan alusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan.

6 §
TELAKALLA RAKENNETUT TAI KORJATTAVAT ALUKSET

Mikäli alukselta ei veloiteta tavaramaksua, se maksaa alusmaksun tämän taksan 2 §:n mukaisesti. Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi alusmaksu käynnin kestoajasta riippumatta.

7 §
HUOLLON YMS. AIHEUTTAMAT KÄYNNIT

Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten veloitetaan 50 % 2 § mukaisesta maksusta.

Vähin maksu on kuitenkin 125,40 €.

8 §
RIISUTUT ALUKSET

Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksu sovitaan erikseen varustamon ja Hangon Sataman kesken.

9 §
MUUT ALUKSET

Alusmaksutaksan yleisissä perusteissa kohdassa 7 mainituista Hangon Satamaa tukikohtanaan pitävät alukset, kuten hinaajat, vesibussit, kotimaan liikenteen matkustaja-alukset, tilapäisesti satamaa käyttävät hankolaiset huvialukset 7,30 €/m/kk Vähin maksu kuukaudessa 42,13 €
Riisutut alukset, asunto-, korjaamo- tai senkaltaisista alukset 7,75 €/m/kk
Vähin maksu kuukaudessa 124,12 €
Taksan hinnat eivät sisällä alv.

Vierailevat huvialukset länsisatamassa
alkavalta vuorokaudelta

< 20m 25,50 € sis. alv
> 20m 35,70 € sis. alv

« sivun alkuun

JÄTEHUOLTOMAKSUT

Talousjäte

Aluksista tuleva talousjäte on lajiteltava lajitteluohjeen mukaan. Kutakin jätelajia varten on laiturilla oma astia. Talousjätemaksua ei veloiteta aluksilta, jotka ovat sitoutuneet sopimuksin itse huolehtimaan jätteistään. Mikäli alus sopimuksen vastaisesti jättää talousjätettä satamaan, veloitetaan alukselta/varustamolta lajittelemattoman jätteen maksu kerrottuna kahdella. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Jätehuoltomaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla.

Jätehuoltomaksuna veloitetaan lastialukselta nettovetoisuuden mittayksiköltä:

Lajitellut jätteet 0,06 €
vähin maksu on 53,55 €/alus
korkein maksu on 122,55 €/alus

Mikäli alus jättää lajittelematonta jätettä veloitetaan nettovetoisuuden mittayksiköltä:

Lajittelemattomat jätteet 0,09 €
vähin maksu on 115,90 €/alus
korkein maksu on 312,00 €/alus

Aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden vastaanottomaksu

Aluksen on annettava jäteilmoitus, merenkulkulaitoksen vahvistaman kaavan mukaisesti, Hangon Satamalle vähintään 24 tuntia ennen saapumista satamaan tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Maksu peritään jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan öljyistä jätettä vai ei. Öljypitoisten jätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan peritä maksua niiltä aluksilta, jotka merenkulkulaitos on vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta.

Jos jättöpakosta vapautettu alus haluaa jättää öljypitoista jätettä satamaan veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskustannuksella. Mikäli alus ei ole antanut jäteilmoitusta etukäteen ja se kuitenkin haluaa jättää öljypitoista jätettä, veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskustannuksella. Jos aluksen jättämien jätteiden määrä ylittää jäteilmoituksessa ilmoitetun määrän, veloitetaan syntyneet lisäkustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskustannuksella.

Mikäli öljyisten jätteiden pumppausnopeus on laivasta johtuvasta syystä keskimäärin pienempi kuin 2 tonnia tunnissa, veloitetaan ylimääräinen pumppausaika todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskululla. Mikäli öljyisten jätteiden pumppaus viivästyy aluksesta johtuvasta syystä, satama ei vastaa alukselle syntyneistä viivästyskustannuksista.

Jos edellä mainitun aluksesta johtuvan viivästyksen takia alus joudutaan siirtämään toiseen laituriin pumppauksen jatkamista varten, kaikista siirtokuluista vastaa alus/varustamo.

Öljyisten jätteiden vastaanottomaksuna veloitetaan lastialukselta nettovetoisuuden mittayksiköltä 0,20 € Korkein maksu on 880,00 €

Lastiperäiset jätteet ja ongelmajätteet

Aluksen lastiperäisistä jätteistä sekä aluksen ongelmajätteistä veloitetaan syntyneiden käsittelykustannusten perusteella lisättynä sataman 20 % yleiskululla.

« sivun alkuun

KIINNITYSMAKSUT

Aluksen koko

0 - 1000 nt

61,70 € x 2

1001 - 4000 nt

133,06 € x 2

4001 - 7000 nt

204,42 € x 2

7001 - 10000 nt

306,64 € x 2

10001 - nt

318,22 € x 2

« sivun alkuun

NOSTURIMAKSUT

45 t

monitoiminosturitavaran paino

alle 6 tonnia

71,35 €/h

6 - 10 t

126,12 €/h

10 - 20 t

165,85 €/h

20 - 30 t

273,85 €/h

30 - 40 t

356,78 €/h

yli 40 t

445,46 €/h

Tuntiveloitus tapahtuu jokaisen tunnin aikana nostetun raskaimman kollin painon mukaan.
Yötyöstä klo 22.00-07.00 peritään lisätyömaksua 42,25 €/h
Pyhä- ja sunnuntaityöstä peritään lisätyömaksua 67,40 €/h
Sunnuntaityöksi luetaan myös lauantaina ja pyhäpäiväaattona klo 18.00-24.00 välisenä aikana tehty työ.
kahmarikäytössä 135,73 €/h
kontit 25,06 €/kpl
Odotusaika 29,90 €/h
Taksassa olevat hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

« sivun alkuun

VARASTO-, KENTTÄ- ja KONTTIVUOKRAT

Varasto
Kylmä Per vrk 0,10 €/m2
Per kk 0,90 €/m2
Per vuosi 8,30 €/m2
Kontit Per kk 0,20 €/TEU

Länsisatamassa olevien sataman purkauskenttien vuokra on 0,55 euroa/auto/kerta. Laskutus tapahtuu saapuvien manifestien perusteella. Mikäli autoja ei ole siirretty pois purkukentältä 10 päivän kuluessa, niin maksu nousee niiden autojen osalta 0,45 euroon/auto/päivä. Automäärästä on ilmoitettava kun ne ovat olleet 10 päivää purkukentällä ja joka päivä sen jälkeen. Mikäli ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään tai todetaan tehdyn virheellisesti on maksu 10€/auto/päivä muun maksun lisäksi.

Satama ei vastaa ulkopuolisesta ilkivallasta, joka kohdistuu sataman alueella oleviin lastiyksiköihin niin , autoihin, trailereihin, kontteihin tai muuhun lastiin. Satama ei vastaa tilan loppumisesta sataman purkukentillä vaan satamassa toimivien yrityksien ja toimijoiden tulee tehdä tilaa purkukentillä uusille lasteille.

« sivun alkuun

SUURYKSIKÖIDEN KUNNONKUVAUS

Suuryksiköiden kunnonkuvaus pääportilla sisääntullessa ja ulosmennessä.

Tarkastuspalvelusta Satama veloittaa:
- Trailerit 1,00 €/kpl + alv. 24 %
- Kontit 0,50 €/kpl + alv. 24 %

Tämä tulee voimaan 2011 aikana kun porttijärjestelmä on lopullisesti vastaanotettu.

Satama ei vastaa kuvien puuttumisesta esim. huollon, rikkoontumisen, päivityksen tai jonkun muun syyn aiheuttaman katkon aikana mutta ei myöskään ota maksua vastaavalta ajalta.

« sivun alkuun

VAARALLISTEN AINEIDEN SÄILYTYSMAKSUT

Säännön mukaan vaarallisia aineita ei säilytetä Hangon Satamassa vaan ne jatkavat matkaansa vuorokauden sisällä.
Tästä poikkeavista kuljetuskäytännöistä on tiedusteltava Hangon Satamalta hyvissä ajoin etukäteen.

1 - 3 vrk 15,45 €
4 - 15 vrk 27,85 €
Yli 15 vrk 46,64 €
Saapumispäivältä ei veloiteta maksua.

MUUT OSTO- JA VÄLITYSPALVELUT

Laskutetaan 12% syntyneiden kustannusten lisäksi käsittelylisänä.

« sivun alkuun

ERIKOISKULJETUSLASTIEN SATAMAMAKSUT JA MÄÄRÄYKSET

Jos laivattava/purettava yksikkö eroaa mitenkään mitoiltaan ja painoltaan tavanomaisista kuljetusyksiköistä (erikoiskuljetus), tulee toimijan pyytää sataman johdolta erikoiskuljetuslupaa ennen satamaan saapumista.
Lastista tulee pyytää erikseen tarjous satamamaksuista. Tarjous on pyydettävä sataman johdolta hyvissä ajoin ennen lastin saapumista satama-alueelle.

« sivun alkuun

SÄHKÖMAKSUT

Kytkentämaksut

Virka-aikana (Ma-Pe 07.00 - 17.00) 26,99 €/kerta
Muina aikoina 34,88 €/kerta

Laivojen sähkö

Sähkönkulutuksesta ja -siirrosta veloitetaan mittarin mukaan. Lisäksi Hangon satama laskuttaa sähköverkoston käytöstä 20 % käyttömaksun, joka lasketaan edellä mainituista kustannuksista.

Kiinteistöjen sähkö

Kiinteistöjen sähkönkulutuksesta ja -siirrosta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

Mittarimaksu

Mikäli alueella ei ole sähkömittaria, tulevat mittarista ja asennuksetsa syntyneet kustannukset tilaajan maksettavaksi.

Kulutuksesta veloitetaan sataman sähköntoimittajan tilapäiskuluttajien energiataksan mukaan.

Sähköliittymän käyttö kenttä-alueella 14,47 €

Sopimusasiakkaat

Nämä taksat ovat voimassa ellei sopimuksissa ole toisin sovittu kirjallisesti.

Kulutuksesta veloitetaan sataman sähköntoimittajan tilapäiskuluttajien energiataksan mukaan.

Sähköliittymän käyttö kenttä-alueella 14,47 €

« sivun alkuun

VESIMAKSUT

m3 kohti 4,49 €
Minimiveloitus 25,36 €
Taksassa olevat hinnat eivät sisällä alv.

« sivun alkuun

KOKOUSHUONEEN KÄYTTÖMAKSUT

Hangon Sataman kokoushuoneen Expressin käyttömaksu 51 €/kerta.